Science Stream

ISC (Class XII) Board Exam Toppers

Academic Year 2020-21

1. Sakhi Rughani - 95.00%

Academic Year 2019-20

1. Sayam Milind Kumar Jain - 87.00%
2. Darshil Dilsukh Gevariya - 86.75%
3. Isha Rajubhai Patel - 85.00%

Academic Year 2018-19

1. Mahadev Vijay Nair - 91.40%
2. Ayush Sanjay Petkar - 89.60%
3. Nishtha Jaydeep Desai - 88.80%

Academic Year 2017-18

1. Hitarthi Darshan Vora - 89.60%
2. Piyush Prashant Saini - 89.40%
3. Saurabh Saini - 80.00%

Academic Year 2016-17

1. Yasin Bhimani - 81.40%
2. Anirudhsinh Mahida - 72.60%